Skip to main content

Praktijkfolder

De eerste afspraak en vervolgbehandelingen

Tijdens uw eerste bezoek vindt er een intake plaats waarin uw klachten in kaart worden gebracht. Het resultaat hiervan wordt met u besproken en er wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Indien mogelijk wordt er direct een behandeling gestart en als zodanig gedeclareerd.

Wilt U bij de eerste afspraak uw verwijzing (indien in uw bezit) en een geldig legitimatiebewijs meenemen?

Kosten behandeling

De behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd, indien wij een overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar. Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij uzelf in rekening gebracht. Een overzicht van onze tarieven vind u in de wachtkamer, is te vinden op onze website of te bevragen bij uw fysiotherapeut.

Vergoeding vanuit de basisverzekering vindt plaats in de volgende gevallen:

Kinderen tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Indien nodig vergoedt de verzekeraar nog 9 behandelingen.

Aandoeningen voorkomend op de “chronische lijst” die door de overheid is opgesteld: vanaf de 21e behandeling, de eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering, indien aanwezig. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vanuit de basisverzekering vergoed. Bij claudicatio intermittens worden per jaar 37 behandelingen vergoed.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over uw behandeling of bent u ergens niet tevreden over, dan vragen wij u dat schriftelijk te melden aan de Maatschap van de praktijk. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF, de beroepsorganisatie. Een klachtenfunctionaris van het KNGF staat u ter beschikking. Heeft dat ook geen bevredigende oplossing gebracht, dan kunt u uw klacht indienen bij:

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Klachtencommissie

Postbus 248, 3800 AE Amersfoort

Tel: 033 – 467 29 00

Wat doet u als u verhinderd bent?

U dient een afspraak minstens 24 uur van tevoren af te zeggen. Indien wij u niet te woord kunnen staan kunt u altijd het antwoordapparaat inspreken of een email sturen.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. U vindt dit reglement op onze website.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Als patiënt heeft u recht op inzage in uw dossier. Uw behandelend fysiotherapeut heeft hierin een geheimhoudingsplicht. Alleen in overleg met u wordt een verslag aan een arts gestuurd met gegevens over uw behandeling.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandel-overeenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het ons vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.

Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buiten-gerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, kunnen bij u in rekening worden gebracht.

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Tevredenheidsonderzoek

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze fysiotherapiepraktijk en onze fysiotherapeuten. Onze praktijk neemt daarom deel aan een onderzoek dat vraagt naar uw ervaringen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 5-10 minuten van uw tijd in beslag. De gegevens worden volledig anoniem verwerkt. Uw email- adres wordt niet gedeeld met derden. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld omdat met de verkregen informatie de zorgverlening verder verbeterd kan worden.