Skip to main content

Groepspraktijk Fysiotherapie Deventer behaalt HKZ keurmerk

 

Om verdere verbetering van onze dienstverlening na te streven zijn wij in 2013 gestart met het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit heeft op 12 maart 2014 geresulteerd in een HKZ-certificering van onze fysiotherapeutische dienstverlening.

Dit certificaat wordt uitgegeven door een onafhankelijke buro. Het HKZ Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Omdat u recht heeft op de beste zorg, is de patiënt daarbij altijd het vertrekpunt

 

 

HKZ
Stichting HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. Ze stellen kwaliteits – en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld voor apotheken, VV&T, kinderopvang en GGZ. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Wat betekent het HKZ keurmerk voor u als patiënt?
Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

 

HKZ of ISO??
HKZ is een keurmerk specifiek voor organisaties in verschillende sectoren in zorg en welzijn. Juist dat gerichte op de zorgsector biedt meerwaarde boven ISO 9001:2008 dat een algemene norm is. ISO 9001:2008 is zo algemeen dat deze door allerlei organisaties kan worden gebruikt. Van schoonmaakbranche tot zware industrie. Om het zorgorganisaties gemakkelijk te maken heeft HKZ in haar kwaliteitsnorm, de normeisen van ISO 9001:2008 vertaald naar de zorg. ISO 9001:2008 wordt hierdoor minder complex en gemakkelijker toepasbaar. Hiermee bieden we iets extra voor organisaties in de zorg.

Waarom HKZ?

HKZ norm is specifiek voor de zorg en daarmee meer to the point dan ISO
HKZ norm is ISO compatibel, doordat de ISO- eisen op een eenvoudiger wijze vertaald zijn voor de zorg. Twee vliegen in een klap dus.
Het HKZ- schema wordt ondersteund door patiënten- en cliëntenorganisaties en partijen die betrokken zijn bij de branche uit het veld.
Actuele thema's zoals cliënt/patiëntveiligheid worden meegenomen in een nieuw schema.
Het HKZ- schema is doorgaans goedkoper om te toetsen dan de ISO-norm die nog geïnterpreteerd moet worden voor de zorgorganisatie tijdens de toetsing. Doordat die vertaling al gedaan is door HKZ is de norm direct toepasbaar.

Wat is HKZ certificatie?
Bij HKZ- certificatie toetst een externe Certificerende Instelling (CI) of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ- normen. Deze toetsing vindt plaats door een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde certificatie-instelling. Dit is gebonden aan een aantal strikte regels. Om de toetsing zo objectief mogelijk te laten zijn, mag de onafhankelijke certificeerder bijvoorbeeld niet tegelijk een adviserende rol vervullen. De certificatie- audit wordt altijd uitgevoerd door een lead- auditor en een materiedeskundige, die inhoudelijk goed op de hoogte is van het betreffende vakgebied. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de toets goed wordt uitgevoerd en dat rekening gehouden wordt met de situatie van de professional binnen de instelling. Afhankelijk van de complexiteit en grootte van de organisatie neemt de audit één of meerdere dagen in beslag. Als uit de audit blijkt dat de organisatie aan de normen voldoet, geeft de CI een HKZ-certificaat af. Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur (3 jaar) en tussentijdse toetsing is verplicht. Na drie jaar vindt hercertificatie plaats.
Wat onderscheidt het HKZ- keurmerk van branchekeurmerken?
Het bijzondere van de HKZ- systematiek is dat alle processen in de zorgorganisatie in hun samenhang zijn genormeerd, met de nadruk op het primaire proces. De effectiviteit van de totale organisatie wordt dus beoordeeld bij certificatie. HKZ- normen worden ontwikkeld door de belanghebbende partijen zelf. HKZ is de regisseur en stimulator van dit proces. Daarnaast spant HKZ zich nadrukkelijk in voor de implementatie van (certificeerbare) kwaliteitssystemen met als doel: continue verbetering van de zorg. De HKZ- normen zijn openbaar en worden regelmatig geactualiseerd. Normontwikkeling en toetsing vinden strikt gescheiden plaats. Toetsing voor het HKZ- keurmerk is geen momentopname. Om het certificaat te behouden, laat een instelling zich jaarlijks extern en onafhankelijk toetsen.
bronvermelding: www.hkz.nl